Wanneer mag je zonder advocaat procederen?

Als je niet verzekerd bent voor rechtsbijstand of de rechtsbijstandverzekering dekt jouw verzoek niet, dan is procederen met een advocaat een dure gelegenheid met een onvoorspelbaar eindbedrag aan kosten. In de volksmond hoor je weleens de misvatting dat als je wint, de tegenpartij jouw advocaatkosten moet betalen. Helaas is dat een fabeltje dat misschien in TV series voorkomt, maar niet in de Nederlands rechtspraktijk. Echter zijn er veel situaties (zelfs het overgrote deel van de zaken) waarin je zonder advocaat mag procederen. Je mag jezelf dan vertegenwoordigen of een jurist inschakelen die niet als advocaat bij de orde staat ingeschreven. De juristen zijn vaak een heel stuk goedkoper dan advocaten die veelal tussen de €200 en € 400 per uur kosten en mogen bovendien ook andere prijsafspraken dan alleen maar uurtje factuurtje maken. En heb je een rechtsbijstandsverzekering, dan zijn de kosten van externe advocaten (dus niet van de eigen juristen) vaak ook maar tot een bepaald bedrag gedekt en/of mag je zelf je advocaat niet kiezen.

Advocaat niet verplicht

Het is een misvatting dat je altijd verplicht bent een advocaat in te schakelen als je wilt of noodgedwongen moet procederen. Dit ongeacht of je eisende partij of gedaagde bent in een procedure. In de toepasselijke wetgeving staat dat je bij het procederen bij de rechtbank (en de hogere instanties) verplicht bent om je te laten bijstaan door een advocaat. Uitzondering hierop is echter het procederen bij de sector kanton van de rechtbanken (de kantonrechter). Indien het een zaak betreft die valt onder de bevoegdheid van deze sector kanton is het niet verplicht je te laten bijstaan door een advocaat. Zaken die tot de bevoegdheid van de sector kanton behoren zijn:


a. zaken betreffende vorderingen met een beloop van ten hoogste € 25.000, de tot aan de dag van dagvaarding verschenen rente daarbij inbegrepen, tenzij de rechtstitel dat bedrag te boven gaat en die rechtstitel wordt betwist;


b. zaken betreffende vorderingen van onbepaalde waarde, indien er duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25.000;


c. zaken betreffende een arbeidsovereenkomst, een collectieve arbeidsovereenkomst, algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst, een vut-overeenkomst als bedoeld in de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel, een krediettransactie als bedoeld in de Wet op het consumentenkrediet of een agentuur-, huur-, huurkoop- of consumenten-koopovereenkomst, ongeacht het beloop of de waarde van de vordering;


d. andere zaken ten aanzien waarvan de wet dit bepaalt.


In de praktijk

In de praktijk zullen dus heel veel zaken (misschien zelfs bijna alle zaken) onder de bevoegdheid vallen van de sector kanton. Heb je bijvoorbeeld een product aan een relatie verkocht of een dienst aan deze partij verleend voor € 20.000 en laat deze partij jouw facturen onbetaald, dan kun je hem dagvaarden voor de kantonrechter (punt a). Betreft het een huurzaak waarbij je bijvoorbeeld diverse auto’s hebt verhuurd aan de andere partij en deze laat de huurpenningen ter hoogte van € 40.000 onbetaald, dan kun je ook nog steeds bij de kantonrechter terecht (punt c).

Kantongerecht

Andere rechtsbijstand

Dat het voor een ondernemer dus in de meeste gevallen mogelijk is om zonder een dure advocaat te procederen wil echter zeker niet betekenen dat je als ondernemer zelf advocaat moet gaan spelen. Wat is dan wijsheid, doen-t-zelven of een juridisch adviseur inschakelen?

Schoenmaker blijf bij je leest

Zeker als het gaat om juridische kwesties geldt “schoenmaker blijf bij je leest”! Zowel bij het zelf starten van een procedure maar zeker ook in die gevallen waar je zelf door een andere partij wordt gedagvaard is het zeer belangrijk je te laten bijstaan door een jurist die gedegen kennis van zaken heeft. Niet alleen op het terrein van procederen maar ook zaak inhoudelijk. Er gelden namelijk diverse juridische spelregels die gevolgd moeten worden wil je er zonder kleerscheuren doorheen komen of in ieder geval op de best mogelijk manier. 

Wettelijke bepalingen

Enerzijds zijn er diverse wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op elke kwestie waarover geprocedeerd wordt en anderzijds is een gedegen analyse van de feiten en omstandigheden en met name het vaststellen wat daarbij juridisch relevant is voor de kwestie van zeer groot belang. Een leek is in veel gevallen niet in staat hier goede afwegingen in te maken en dat vertaalt zich in veel gevallen in een negatieve uitkomst van een procedure of in ieder geval een resultaat dat. veel beter had kunnen zijn.

Advies is dus altijd om je te laten bijstaan door een ervaren jurist met een gedegen juridische kennis en proceservaring, zoals door de juristen van Ondernemersadviseurs.

Zelf een procedure starten

Als ondernemer kun je er mee geconfronteerd worden dat iemand zich niet aan de afspraken houdt en je genoodzaakt bent verdergaande acties te nemen. Het is daarbij om meerdere redenen zeer belangrijk dat je nagaat of je alles er aan hebt gedaan om de kwestie te regelen zonder de tussenkomst van de rechter en of al hetgeen je hebt gedaan het juiste is. De redenen hiervoor zijn zeer eenvoudig:


a. procederen kost ook zonder een dure advocaat altijd geld. Zowel voor juridische bijstand maar ook in de tijd die je er als ondernemer aan moet besteden. En het is een feit dat zelfs bij een gewonnen procedure je er financieel in veel gevallen op toelegt voor wat betreft de kosten (zie daarover meer hierna onder “kosten voor procederen”).


b. alles wat je zelf eventueel fout hebt gedaan in een kwestie of niet op de juiste manier hebt behandeld in het buitengerechtelijke traject kan je in een procedure duur komen te staan. Voorbeeld hiervan is het rauwelijks dagvaarden (het meteen dagvaarden zonder de andere partij eerst op deugdelijke wijze te hebben aangesproken en/of in de gelegenheid te hebben gesteld de kwestie alsnog zonder tussenkomst van de rechter op te lossen).


c. al hetgeen je communiceert richting de andere partij wat juridisch niet correct is zal in een procedure tegen je gebruikt (kunnen) worden.

zonder advocaat

Op tijd hulp vragen

Het is dus van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium juridische ondersteuning in te schakelen om jouw juridische positie duidelijk te krijgen en ook in het buitengerechtelijke traject de juiste handelingen te verrichten en op de (juridisch) juiste wijze te communiceren. Dit is en blijft specialistisch werk! De juridisch expert zal:

  • kunnen bepalen of je vanuit juridisch oogpunt een sterke zaak hebt.
  • kunnen vaststellen of je de juiste handelingen hebt verricht (aanmaning, ingebrekestelling en/of het de gelegenheid geven aan de andere partij het gebrek waar mogelijk te herstellen).
  • jou kunnen nog nodig kunnen ondersteunen met nog te verrichten handelingen , of de nog te verrichten handelingen voor en namens jou verrichten. Dit laatste is meestal raadzaam, want een derde paar ogen zijn vaak dwingender en veel partijen zullen alsnog eieren voor hun geld kiezen en het niet laten aankomen op een gerechtelijke procedure.

De start van de procedure

Als de juridisch expert vaststelt dat je een sterke zaak hebt en alle buitengerechtelijke acties hebben niets opgeleverd, zal deze expert op een juridisch juiste manier een gerechtelijke procedure opstarten en jou als ondernemer gedurende de gehele procedure begeleiden. Zeker als het een betwiste zaak betreft kan het namelijk een langdurige kwestie worden waar op een goede wijze tussentijds moet worden gereageerd op de standpunten van de andere partij. Zowel schriftelijk als mondeling. Vergeet je bijvoorbeeld een standpunt van de wederpartij te weerleggen, omdat je zelf niet hebt kunnen vaststellen dat het juridisch relevant is, zal het desbetreffende standpunt van de wederpartij door de rechter mogelijk als correct en erkend worden bestempeld. en dat kan zeer vervelende en onbedoelde gevolgen hebben voor de uitkomst van de procedure.

Zelf gedaagd worden

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat je een geschil hebt met een relatie, waarbij die relatie van mening is en blijft dat je hem iets verschuldigd bent (veelal een te betalen bedrag). Die partij kan er ook voor kiezen om de kwestie voor te leggen aan de kantonrechter. Ook in dit geval heb je dus geen advocaat nodig en zou je de procedure geheel zelf mogen voeren. Veel ondernemers hebben ook de neiging dit te doen nu het ook vrij makkelijk is om je verweer aan de kantonrechter kenbaar te maken: je mag dit mondeling doen op de in de dagvaarding genoemde datum en tijdstip of je mag dit schriftelijk doen (vormvrij).

Kennisbank Ondernemen, juridische sectie

Ook in deze situatie geldt echter dat je als ondernemer veelal niet weet hoe de procedure op juridisch correcte wijze te voeren en op welke manieren je ervoor kunt zorgen dat de vordering van de andere partij wordt afgewezen. Een door jou ingeschakelde juridisch expert zal kunnen checken of:

  • er geen sprake is van rauwelijks dagvaarden door de andere partij
  • of de zaak juridisch inhoudelijk voor jou een haalbare kwestie is
  • welke feiten en omstandigheden in de kwestie relevant zijn en hoe de standpunten van de andere partij op deugdelijke wijze kunnen worden weerlegd.

Daarnaast zal de juridisch expert alle procedureregels en -termijnen goed in de gaten houden en zorgen dat alles soepel verloopt. Let op: het te laat inschakelen van een juridisch expert kan tot gevolg hebben dat je eerder zelf verrichte incorrecte handelingen (of juist niet verrichte handelingen) niet ongedaan kunt maken!

Kosten-baten analyse

Het is een feit dat elke gerechtelijke procedure kosten met zich meebrengt. Ook als je geen dure advocaat hoeft in te schakelen. Het is echter ook een feit dat het niet inschakelen van een juridisch expert je uiteindelijk nog veel meer kan kosten als je door verkeerd handelen een procedure onnodig verliest of ten onrechte bent gestart.

Goedkoop = duurkoop

Ook bij juridische kwestie geldt de regel “goedkoop (lees: het geheel zelf willen doen) is duurkoop”. De juridische experts van Ondernemersadviseurs zijn goed in staat om op een snelle en adequate wijze:

  • jouw positie in de specifieke kwestie te analyseren en vast te stellen
  • de door jou genomen acties op juistheid te beoordelen, en/of
  • de nog noodzakelijke acties voor jou te verrichten, en
  • waar uiteindelijk nodig voor jou een gerechtelijk procedure op te starten en/of jou in een gerechtelijke procedure bij te staan.

Kennisbank Ondernemen, juridische sectie

Onze juridische experts zullen in voorkomende gevallen ook duidelijk communiceren indien zij van mening zijn dat je een zaak hebt die inhoudelijk niet haalbaar is. Zij zullen het belang van de klant altijd voorop stellen en waar nodig adviseren een kwestie af te sluiten zonder nadere acties dan wel een regeling te treffen met de andere partij als je gedaagde bent als dat de meest verantwoorde weg te gaan is. Onderdeel daarvan is ook een gedegen kosten-baten analyse: indien de kosten voor een procedure de baten overtreffen of in ieder geval niet in de juiste verhouding staan, zal dit duidelijk worden aangegeven.

Puntenstelsel

In het kader van het voorgaande is van belang om te weten dat in Nederland bij een gewonnen procedure de wederpartij wordt veroordeeld in de kosten van de procedure conform een puntenstelsel. De kostenveroordeling zal in de meeste gevallen niet voldoende zijn om de daadwerkelijke gemaakte juridische kosten te dekken! En dan gaan we er nog van uit dat de toegewezen proceskosten ook door de verliezende partij daadwerkelijk betaald (kunnen) worden.

Vragen of contact

Heb je meer vragen over dit artikel, rechtelijke procedures of andere juridische vragen? Of wil je voordelige hulp van één van onze juristen. Laat dat dan weten door middel van onderstaand formuliertje. Één van onze juridisch adviseurs neemt dan snel contact met je op. Je kunt ook direct een online consult inplannen. 


Over de schrijver
David is een ervaren jurist met expertise in met name ondernemingsrecht, overeenkomsten, dealmaking, personeel & recht, incasso, risk- & creditmanagement en het voeren van procedures. Binnen Ondernemersadviseurs is hij actief als Sr. Juridisch Adviseur.